• Ruime voorraad
 • Gratis verzending vanaf €175,-(*)
 • Gratis afhalen op één van onze locaties
 • Verzending in Nederland en België
 • Gratis retourneren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jopak Packaging Solutions

K.V.K. s’Hertogenbosch 86847821

BTW NL86.4112.890.B01

1. ALGEMEEN

1.1. Al onze offertes/aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Indien de overeenkomst bepalingen bevat welke afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

1.3 Mocht blijken dat een bepaling uit onderhavige Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Jopak Packaging Solutions het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.5. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstnamen van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per e-mail, per telex, per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

1.7 Zodra de wederpartij eenmaal onder de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden met Jopak Packaging Solutions heeft gecontracteerd, wordt de wederpartij geacht, bij een nadien door haar mondeling, telefonisch of op andere wijze gesloten overeenkomst, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op die nadere overeenkomst. Jopak Packaging Solutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie is steeds van toepassing op iedere overeenkomst, zodra deze door Jopak Packaging Solutions via haar officiële kanalen kenbaar is gemaakt.

 1. AANBIEDINGEN

2.1. De door ons gedane aanbiedingen hebben in beginsel een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Na deze termijn kunnen wij hierin wijzingen aanbrengen.

2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3. Toezending van offertes en/of (andere) documentatie is vrijblijvend en verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Tevens zijn alle door Jopak Packaging Solutions gepubliceerde  of gehanteerde catalogussen, brochures, prijslijsten en dergelijke vrijblijvend.

2.4 Opgaven van kleuren, gewichten, maten en inhoud van verpakkingen en eventuele andere omschrijvingen van de producten op de website van Jopak Packaging Solutions en/of in catalogussen, brochures, promotiemateriaal en/ of andere documentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk. Jopak Packaging Solutions garandeert niet dat de producten altijd volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De wederpartij kan nimmer aan de gegeven informatie rechten ontlenen. De wederpartij zal altijd rekening dienen te houden met toleranties (afwijkingen) in de te leveren producten door Jopak Packaging Solutions. Minimale afwijkingen geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

 

3.OVEREENKOMST/ANNULERING

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De overeenkomst komt eveneens tot stand indien uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van de offerte. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere door Jopak Packaging Solutions ingeschakelde derden, of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door  de directie van Jopak Packaging Solutions schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1,3.2,3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3.4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

3.7 Mocht Jopak Packaging Solutions voorafgaande aan een overeenkomst afhankelijk zijn van door de wederpartij aan te leveren goederen en/of monsters die door de wederpartij aan Jopak Packaging Solutions zijn getoond, dan dienen deze te leveren goederen en/of monsters zich op het moment van produceren door Jopak Packaging Solutions in overeenkomstige staat te bevinden als op het moment dat de wederpartij deze goederen en/of monsters in eerste instantie heeft getoond. Mochten de aan te leveren goederen/ monsters afwijken dan is Jopak Packaging Solutions gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat Jopak Packaging Solutions gehouden is om enige schadevergoeding te betalen.

3.8. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde omtrent annulering geldt dat annulering na orderbevestiging alleen plaats kan vinden voor goederen welke door ons uit voorraad leverbaar zijn en voorzover deze ons magazijn nog niet hebben verlaten. Voor op bestelling vervaardigde goederen is ieder recht op annulering uitgesloten.

 1. PRIJZEN

4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging(en). Eventuele kortingen gelden uitsluitend per bestelling/order en geven geen vast recht op korting. Eventuele kortingen worden steeds bij iedere orderbevestiging als zodanig vermeld.

4.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, grondstofprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, rechten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

– vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

 1. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten c.q. bij ons (kunnen) worden afgehaald. Het risico gaat dan over op de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, schriftelijk wordt aangegeven.

5.2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Afwijkingen in modellen of maten en/of uitvoering zijn toegelaten.

5.3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Deze tekorten of beschadigingen dienen binnen 8 dagen bij Jopak Packaging Solutions schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht hetgeen is geleverd te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Voor op speciale bestelling vervaardigde goederen geldt een materiaaldikte/hoeveelheidtolerantie van 10% meer/minder. Onze administratie is te allen tijde beslissend, behoudens tegenbewijs.

5.4.Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden. Tevens zijn wij gerechtigd om orders in de bij ons gebruikelijke verpakkingseenheden/eenheid (minimum aantal per eenheid) af te leveren en te facturen, hetgeen de wederpartij vooraf is/wordt bekend gemaakt (brochures, catalogi, prijslijsten e.d.).

5.5. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en hebben een indicatief karakter. Deze levertijden zijn niet bindend. Levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende en geldende omstandigheden en tijdige levering van de door Jopak Packaging Solutions bestelde materialen. Voor een eventuele overschrijding van levertijd zijn wij niet aansprakelijk.

5.6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en brengt Jopak Packaging Solutions niet in verzuim. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer het recht om de betalingsverplichtingen jegens Jopak Packaging Solutions op te schorten. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.

5.7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn aangenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

 

 1. ZICHTZENDINGEN/CONSIGNATIEGOEDEREN

6.1. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen zijn de door ons aan de wederpartij “op zicht” en/of in consignatie geleverde goederen geheel voor diens risico zodat de wederpartij instaat voor alle kosten van beheer/verzekering alsmede schade.

6.2. Bij diefstal/verlies/verloren gaan en bij het behouden van dergelijke goederen dient de wederpartij ons de overeengekomen prijs te voldoen alsof de goederen zijn verkocht. Op eerste verlangen dienen deze goederen, behoudens betaling van de verkoopprijs, (franco) te worden geretourneerd en wel in de staat zoals wij deze hadden toegezonden.

 1. MONTAGE/ INSTALLATIE

7.1. Montage en/of installatie wordt uitgevoerd conform het bepaalde in de orderbevestiging dan wel hetgeen daartoe uitdrukkelijk is overeengekomen. Onze administratie geldt hierbij als volledig bewijs.

7.2. Het werk wordt naar beste weten en kunnen uitgevoerd en zoveel mogelijk binnen de daartoe opgegeven termijn, met dien verstande dat de wederpartij is gehouden een goede voortgang der werkzaamheden te waarborgen. De wederpartij dient hiertoe te zorgen voor een goede bereikbaarheid alsmede de nodige brandstoffen/hulpmaterialen ter beschikking te stellen indien dit nodig blijkt.

7.3. Eventueel meerwerk mag worden uitgevoerd indien dit niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke werk en kan worden verrekend. Bij grotere afwijkingen wordt er overleg gepleegd.

7.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor:

– het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegeven/informatie, indien niet afkomstig van ons;

– invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van ons afkomstig zijn, worden uitgevoerd;

– de gebruiksvoorschriften omtrent bedienen, en/of energietoevoer indien deze niet stipt worden uitgevoerd.

– normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;

– het toepassen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen.

7.5. Kleine gebreken worden door ons binnen een redelijke, per geval te bepalen, termijn na aflevering/montage in onderling overleg hersteld, zonder dat de wederpartij andere rechten kan doen gelden.

 1. TRANSPORT/VERPAKKING

8.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen, daaronder begrepen extra verpakkingskosten.

8.2. Het transport geschiedt, mits schriftelijk overeengekomen, franco huis, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Voor het door ons geregelde transport geldt dat onze aansprakelijkheid is beperkt tot de door de transportassuradeuren gegeven dekking.

8.3. Eventuele tekorten/zichtbare schade dienen op de vervoersdocumenten te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de reclamerechten vervallen.

8.4. De normale (papier)verpakkingskosten zijn voor onze rekening.

 1. OVERMACHT

9.1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Jopak Packaging Solutions onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, die niet krachtens de wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Jopak Packaging Solutions behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: oorlog/oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, storingen in de levering van energie en water in het bedrijf van Jopak Packaging Solutions, anderszins schadeveroorzakende natuurverschijnselen waarop Jopak Packaging Solutions geen invloed heeft, tekortkomingen van hulppersonen, epidemie, pandemie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

9.2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

9.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

9.4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:

 1. wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;
 2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
 3. ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep;
 4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften
 5. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van een gebrek te ontdekken;
 6. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

10.2 Jopak Packaging Solutions is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan als gevolg van:

 1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde;
 2. ondeskundige opslag/ bewaring;
 3. blootstelling aan schadelijke stoffen of niet productbevorderlijke omstandigheden zoals blootstelling aan vocht, te hoge/lage temperaturen;
 4. fouten in de door de wederpartij aan te leveren informatie;
 5. door de overheid verboden grondstoffen welke zijn verwerkt in de producten, maar op het moment van produceren wel waren toegestaan;
 6. bewerkingen van door de wederpartij aan de producten toegevoegd.

10.3 Jopak Packaging Solutions is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (indirecte schade) van de wederpartij. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan: gederfde winst en gemiste besparingen.

10.4. Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze product-/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet Producten Aansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

10.6 Onverminderd het bepaalde in onderhavige algemene voorwaarden vervalt iedere rechtsvordering van de wederpartij een jaar nadat de overeenkomst met Jopak Packaging Solutions is beëindigd. In het geval de wederpartij het feit waarop de vordering is gebaseerd in alle redelijkheid niet binnen een jaar had kunnen ontdekken, dan vervalt het recht tot vordering een jaar nadat het bedoelde feit is ontdekt of ontdekt had kunnen worden.

 

 1. GEBREKEN/ KLACHTTERMIJN

11.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle klachten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na dagtekening.

11.2. Klachten inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) dient de afnemer binnen 30 dagen na ontdekking aan ons te melden.

11.3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

11.4. Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

11.5 Indien de wederpartij een klacht indient maar vervolgens Jopak Packaging Solutions niet of onvoldoende medewerking verleent, zal Jopak Packaging Solutions de klacht als ongegrond verklaren.

11.6 Indien een afzonderlijk product dat uit meer producten bestaat een gebrek vertoont in kwaliteit of uitvoering dan levert dit geen grond op voor gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Mocht een klacht zijn gebaseerd op de onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen en deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen, dan behoudt Jopak Packaging Solutions zich het recht voor om de klacht niet te accepteren.

11.7 Jopak Packaging Solutions is mede afhankelijk van haar producent/ leverancier/ fabrikant als het gaat om de kwaliteit van de door haar te leveren producten. De door de producent/ leverancier/ fabrikant met Jopak Packaging Solutions overeengekomen toleranties (afwijkingen) werken direct door in de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). Het staat een wederpartij vrij om op voorhand de betreffende toleranties bij Jopak Packaging Solutions op te vragen. Nadat een order is aangevraagd dan wel is geaccepteerd door de wederpartij neemt Jopak Packaging Solutions een eventuele klacht met betrekking tot toleranties niet meer in behandeling. De toleranties worden dan geacht te zijn geaccepteerd door de wederpartij.

11.8. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons en geeft de wederpartij nimmer het recht om zijn betalingsverplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten.

11.9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Jopak Packaging Solutions gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichtte of te verrichten diensten of werkzaamheden en;

– de eventuele vorderingen wegens niet nakoming of tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

 

12.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3. Door ons geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of aan vermenging, natrekking of zaaksvorming worden blootgesteld en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De vordering waarvoor het eigendomsvoorbehoud is bedongen, mag niet worden overgedragen anders dan na onze schriftelijke toestemming.

12.4. Op zaken die met inachtneming van het in 12.1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welke hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of verkrijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten aanzien van de door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

12.5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij machtigt Jopak Packaging Solutions onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen zich bevinden te betreden. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan ons verschuldigde. Jopak Packaging Solutions is gerechtigd om schade aan producten op de wederpartij te verhalen of eventuele waardevermindering van producten aan de wederpartij in rekening te brengen.

12.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

12.7 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 1. BETALING

13.1. Betaling dient te geschieden in euro’s, door dan wel automatische incasso – indien overeengekomen- dan wel door overmaking van het factuurbedrag naar het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Betaling geschiedt zonder enige korting of schuldvergelijking.. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

13.2 Alle door de wederpartij te betalen betalingstermijnen dienen te worden beschouwd als fatale termijnen.

13.3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

13.4. In gevallen dat de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. enige uit kracht van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 3. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 4. overgaat tot staking of fusie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schades en renten.

13.5 Jopak Packaging Solutions is gerechtigd om alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die zij maakt omdat de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of slechts ten dele nakomt bij de wederpartij in rekening te brengen.

13.6. Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder “Eigendomsvoorbehoud”.

 1. RENTE EN KOSTEN

14.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

14.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

15.2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.

15.3. Terzake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

16. GESCHILLEN

16.1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

16.2. Indien partijen een geschil onderling, in der minne, regelen, schept dit geen rechten voor de toekomst noch jegens de wederpartij, noch jegens derden.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM


17.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten ( waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen, clichés – en modellenrecht, etc.) op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc.

 

17.2 De in sub lid 1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

17.3 De afnemer verlicht zich tot geheimhouding van de door ons aan hem/haar ter beschikking gesteld vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan datgene, waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De afnemer verplicht zich zijn/haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepalingen.

 

 1. STANSMESSEN, TEKENINGEN, MODELLEN, CLICHÉS ENZ.

18.1. Stansmessen, tekeningen, modellen, clichés enz. die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen koper in rekening gebracht worden.

18.2. Stansmessen, tekeningen, modellen, clichés, door Jopak Packaging Solutions vervaardigd, blijven

eigendom van Jopak, zelfs indien koper een deel van de kosten heeft betaald.

 

18.3. De deelname in de onkosten verzekert aan de koper dat dit materiaal uitsluitend voor hem gebruikt zal worden, en dat tot op het ogenblik dat het om een of andere reden uit de omloop wordt genomen.

18.4. Het bewaren van dit materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste gebruik.

18.5. Stansmessen, tekeningen, clichés, films, modellen, enz. behorende aan koper

verblijven in de ruimten van verkoper voor risico van koper.

 

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS

 

19.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

 

19.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

 

19.3 Jopak Packaging Solutions is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Jopak Packaging Solutions noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

 

19.4 Wanneer Jopak Packaging Solutions persoonsgegevens verwerkt van de wederpartij geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

 

19.5 Jopak Packaging Solutions gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

19.6 Jopak Packaging Solutions treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 1. WIJZIGING VOORWAARDEN

Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van  inwerkingtreding.

Artikel toegevoegd aan winkelwagen